Cílem kursu je seznámit studenty se základy geodézie a kartografie. Oba obory mají dlouholetou historii a tvoří základ geoinformatiky. Geodézie je jedna ze základních a současně nejstarších metod měření na zemském povrchu. Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí nižší geodézie, s jejími základními principy, metodami a postupy měření. Nedílnou součástí jsou matematické základy geodézie a výuka základních geodetických výpočtů. Při výuce je kladen důraz jak na základy teorie, tak zejména na praktické zvládnutí základních měřících postupů v terénu. Ty tvoří měření polohopisu (podrobné měření pomocí totální stanice) a měření výškopisu (nivelace). V oblasti kartografie je cílem seznámit studenty se základy kartografie - definice a základní pojmy, vývoj kartografie v našich zemích a ve světě. Dále seznámení se základními mapovými díly na území Čech, jejich charakteristiky, dostupnost a možnosti implementace do GIS. Studenti jsou seznámeni se základy matematické kartografie, s obsahem mapy, její kompozicí a metodou kartografické generalizace. Jsou prezentovány základní pojmy z oboru kartografie - kartografická díla (náčrt, plán, mapa, soubory map, mapová díla a státní mapová díla, atlasy a globy), definice kartografie a její postavení mezi vědeckými disciplínami. Důraz je také kladen na praktická cvičení - práce s mapou (topografické, tematické, základní), její interpretace, základní kartometrické úlohy a měření v mapách různých měřítek a o různém obsahu. Samostatnou úlohou je práce s katastrální mapou.