Student se seznámí se základními statistickými metodami analýzy dat. Předmětem studia je především popisná statistika (míry polohy, variability a tvaru rozdělení) a její grafické metody, třídění dat do tabulek četností, identifikace odlehlých hodnot, základy pravděpodobnosti, seznámení s vybranými pravděpodobnostními rozděleními náhodných veličin (nespojitých, spojitých), statistické usuzování (bodové a intervalové odhady, testování hypotéz, běžně používané testy parametrické i neparametrické), analýza závislostí dle typů proměnných (analýza rozptylu, koeficienty síly závislosti), korelační analýza a konečně regresní analýza (jednoduchá regrese, volba vhodného modelu, analýza reziduí).