Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o teoretických základech nejčastěji používaných metod geostatistiky, tedy o využití statistiky v prostředí GIS. Studenti se seznámí s průzkumovou analýzou prostorových dat, metodami interpolace, strukturální analýzou a krigingem i s nástroji popisu prostorových vazeb a závislostí. Studenti dále získají praktické dovednosti ve specializovaném software (ArcGIS) při práci s reálnými prostorovými daty (např. při tvorbě modelů prostorové distribuce znečišťujících látek v půdě nebo ovzduší, při identifikaci zdrojů znečištění, predikce zamoření při průmyslových haváriích apod.). Na konci kurzu budou studenti schopni připravit data pro geostatistické metody, rozhodovat o volbě vhodných geostatistických metod, posoudit podmínky jejich použití v různých oblastech ochrany životního prostředí a kvalifikovaně interpretovat jejich výsledky.